Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar, Sabah

Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar, Sabah. GEOGRAFIA OnlineTM: Malaysian Journal of Society and Space, 14 (1). pp. 142-157. ISSN 2680-2491 (2018)Abstract

Keusahawanan tempatan adalah pemangkin terhadap pembangunan komuniti di sesebuah kawasan. Daerah Papar adalah sinonim dengan salah satu keusahawanan tempatan di Sabah iaitu penghasilan kuih tradisional. Populariti keusahawanan kuih tradisional yang berjaya sehingga ke peringkat pasaran antarabangsa mendorong pengkaji untuk meneliti faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah berkenaan. Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan mereka dalam keusahawanan kuih tradisional. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu teknik temu bual tidak langsung, temu bual mendalam, penglibatan ikut serta dan pemerhatian di lapangan. Sehubungan itu, seramai 11 orang informan terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kajian ini berjaya menentukan faktor dalaman dan faktor luaran kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar. Untuk aspek kekuatan (S), faktor yang dikenal pasti adalah tahap pengetahuan, sikap berniaga, resipi, modal perniagaan dan kemahiran berkomunikasi. Untuk kelemahan (W) pula, faktor seperti asas keusahawanan yang lemah, kekangan modal perniagaan, sikap negatif dalam berniaga, kurang kemahiran berkomunikasi dan kelemahan pengurusan adalah faktor yang menghalang kejayaan usahawan. Analisis peluang (O) menunjukkan aspek bantuan modal perniagaan, penggunaan media sosial, kursus keusahawanan, permintaan pelanggan dan sasaran pasaran mempengaruhi faktor kejayaan usahawan kuih tradisional di Papar. Analisis ancaman (T) mendapati aspek persaingan produk, dominasi syarikat besar, kualiti produk, kos pengeluaran dan kekurangan sumber adalah halangan yang dikenal pasti. Hasil kajian ini adalah relevan khususnya kepada pihak pemegang taruh kerana boleh dijadikan sebagai panduan pelan strategik untuk membangunkan sektor keusahawanan Perusahaan Kecil dan Sederhana yang berdaya saing dan bertaraf global.

Item Type: Article
Keywords: Local entrepreneurship, Traditional cookies, Small and Medium Enterprise, Success determinant factors, Entrepreneurship, Product Development
Taxonomy: By Subject > Business & Management > Marketing
By Subject > Entrepreneurship > Business Planning
Local Content Hub: Subjects > Entrepreneurship
Depositing User: Mohamad Ismail
Date Deposited: 19 Apr 2021 08:02
Last Modified: 19 Apr 2021 08:02
Related URLs:

Actions (login required)

View Item View Item